Höjt rotavdrag 2024

Höjt ROT-avdrag under 2024

Skattereduktion för HUS-arbeten, även känd som ROT- och RUT-avdrag, utgör en betydande del av det svenska skattesystemet. ROT-avdraget fokuserar på arbeten relaterade till hus medan RUT-avdraget täcker andra hushållsnära tjänster.

Enligt de nuvarande bestämmelserna innebär ROT-avdraget en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, inklusive moms, med en övre gräns på 50 000 kr per individ och beskattningsår. För RUT-tjänster gäller en högre takgräns på 75 000 kr. Dessutom tillämpas ett gemensamt tak på 75 000 kr för både ROT- och RUT-arbeten.

För att stödja sysselsättningen inom byggsektorn aviserar regeringen nu en tillfällig höjning av ROT-avdragets tak från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024. Det föreslås också att separata tak införs för ROT- och RUT-avdraget, vilket innebär att taket för både ROT- och RUT-tjänster ökar till 75 000 kr var för sig, utan ett gemensamt maxtak. Om förslaget blir verklighet skulle detta möjliggöra en sammanlagd skattereduktion på upp till 150 000 kr för HUS-arbeten, fördelat på både ROT- och RUT-tjänster.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket kommer att gälla för hela 2024, men fram till den 30 juni 2024 föreslås en begränsning på högst 50 000 kr för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för både ROT- och RUT-avdrag.

Under våren 2024 kommer Finansdepartementet att remittera förslaget och inhämta Lagrådets yttrande innan de återkommer med det slutgiltiga förslaget.